Tất Cả Các Khóa Học Trực tuyến

Có tất cả 13 khóa học


KỸ NĂNG XÂY DỰNG MỤC TIÊU KINH DOANH

Chúng ta đều có những mục tiêu trong kinh doanh. Đó có thể là những mục tiêu ngắn hạn hoặc là những mục tiêu dài hạn. Chính những mục tiêu này đã giúp chúng ta có được những thành công...


30-07-2017 30-08-2017
0

Hạn đăng ký: 30-06-2017

Đối tượng học viên: Trưởng Văn phòng kiêm Thư ký HĐQT, Trưởng Văn phòng Hội đồng quản trị...

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG 1

Khách hàng đóng vai trò vô cùng quan trọng, việc thu hút và giữ chân khách hàng ngày càng khó khăn hơn trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập toàn cầu của nền kinh tế hiện nay, đòi hỏi mỗi c...


30-06-2017 30-07-2017
0

Hạn đăng ký: 16-06-2017

Đối tượng học viên: Trưởng Văn phòng kiêm Thư ký HĐQT, Trưởng Văn phòng Hội đồng quản trị...

KỸ NĂNG XÂY DỰNG MỤC TIÊU KINH DOANH

Chúng ta đều có những mục tiêu trong kinh doanh. Đó có thể là những mục tiêu ngắn hạn hoặc là những mục tiêu dài hạn. Chính những mục tiêu này đã giúp chúng ta có được những thành công...


05-06-2017 15-06-2017
1

Hạn đăng ký: 05-06-2017

Đối tượng học viên: Trưởng Văn phòng kiêm Thư ký HĐQT, Trưởng Văn phòng Hội đồng quản trị...