Tất Cả Các Khóa Học Tập trung

Có tất cả 4 khóa học


Đối tượng bắt buộc: Trưởng Văn phòng kiêm Thư ký HĐQT, Trưởng Văn phòng H...

Đối tượng chiêu sinh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày bắt đầu: 01-11-2017
Ngày kết thúc: 03-11-2017
Quy mô lớp học: 30 học viên
Địa điểm tổ chức: , ,
Thời hạn đăng ký: 23:59 31-10-2017
Nội dung:

Rủi ro hoạt động, còn được gọi là rủi ro tác nghiệp hay rủi ro vậ...


Đối tượng bắt buộc: Trưởng Văn phòng kiêm Thư ký HĐQT, Trưởng Văn phòng H...

Đối tượng chiêu sinh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày bắt đầu: 01-11-2017
Ngày kết thúc: 03-11-2017
Quy mô lớp học: 30 học viên
Địa điểm tổ chức: , ,
Thời hạn đăng ký: 23:59 31-10-2017
Nội dung:

Rủi ro hoạt động, còn được gọi là rủi ro tác nghiệp hay rủi ro vậ...


Đối tượng bắt buộc: Trưởng Văn phòng kiêm Thư ký HĐQT, Trưởng Văn phòng H...

Đối tượng chiêu sinh: Giám đốc Khối Hỗ trợ

Ngày bắt đầu: 01-11-2017
Ngày kết thúc: 03-11-2017
Quy mô lớp học: 30 học viên
Địa điểm tổ chức: , ,
Thời hạn đăng ký: 23:59 31-10-2017
Nội dung:

Đạo luật FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) được thông qu...


Đối tượng bắt buộc: Trưởng Văn phòng kiêm Thư ký HĐQT, Trưởng Văn phòng H...

Đối tượng chiêu sinh: Chuyên viên Core Banking

Ngày bắt đầu: 01-11-2017
Ngày kết thúc: 03-11-2017
Quy mô lớp học: 30 học viên
Địa điểm tổ chức: , ,
Thời hạn đăng ký: 23:59 31-10-2017
Nội dung:

Trong tài chính, định giá là quá trình ước tính giá trị mà một cá...