Tất Cả Các Khóa Học Tập trung

Có tất cả 2 khóa học


Đối tượng bắt buộc: Chuyên viên, Chức danh khác, Chủ tịch Hội đồng quản ...

Đối tượng chiêu sinh: Chuyên viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chánh thủ quỹ,...

Ngày bắt đầu: 12-08-2017
Ngày kết thúc: 31-08-2017
Quy mô lớp học: 12 học viên
Địa điểm tổ chức: , ,
Thời hạn đăng ký: 23:59 11-08-2017
Nội dung:


Đối tượng bắt buộc: Chức danh khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chánh th...

Đối tượng chiêu sinh: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chánh thủ quỹ, Giám đốc...

Ngày bắt đầu: 30-06-2017
Ngày kết thúc: 31-08-2017
Quy mô lớp học: 12 học viên
Địa điểm tổ chức: , ,
Thời hạn đăng ký: 23:59 20-06-2017
Nội dung: