Tin tức

(04-10-2016)

Hình thức học ảo thông qua một máy vi tính nối mạng với một máy chủ ở nơi khác có lưu giữ sẵn bài giảng điện tử và phần mềm cần...

(15-09-2016)

Nhằm trang bị đầy đủ cho nhân viên mới kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng bán hàng từ cơ bản đến sơ cấp, đảm bảo nhân viên mới có năng...

(28-06-2016)

Trong hoạt động tài chính, công tác phòng, chống rửa tiền với công nghệ hiện đại, theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế đang được xem là...

Nội dung này hiện đang được cập nhật. Vui lòng trở lại sau

Đối tượng bắt buộc: Chuyên viên, Chức danh khác, Chủ tịch Hội đồng quản ...

Đối tượng chiêu sinh: Chuyên viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chánh thủ quỹ,...

Ngày bắt đầu: 12-08-2017
Ngày kết thúc: 31-08-2017
Quy mô lớp học: 12 học viên
Địa điểm tổ chức: , ,
Thời hạn đăng ký: 23:59 11-08-2017
Nội dung:


Đối tượng bắt buộc: Chức danh khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chánh th...

Đối tượng chiêu sinh: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chánh thủ quỹ, Giám đốc...

Ngày bắt đầu: 30-06-2017
Ngày kết thúc: 31-08-2017
Quy mô lớp học: 12 học viên
Địa điểm tổ chức: , ,
Thời hạn đăng ký: 23:59 20-06-2017
Nội dung:


DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG 1


01-01-2019 31-01-2019
1

Hạn đăng ký: 01-01-2018

Đối tượng học viên: Chuyên viên, Chuyên viên

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH 1


22-08-2017 31-08-2017
4

Hạn đăng ký: 22-08-2017

Đối tượng học viên: Trưởng Văn phòng kiêm Thư ký HĐQT, Trưởng Văn phòng H...

Kỹ năng quản lý xung đột

Kỹ năng quản lý xung đột


12-08-2017 16-08-2017
1

Hạn đăng ký: 11-08-2017

Đối tượng học viên: Chuyên viên, Chuyên viên

Kỹ năng tạo động lực


12-08-2017 31-08-2017
1

Hạn đăng ký: 11-08-2017

Đối tượng học viên: Chuyên viên, Chuyên viên