Chương trình đào tạo Nâng cao năng lực quản lý


TT

Học phần

Nội dung chi tiết

1

Năng lực lãnh đạo và quản lý

§  Định nghĩa, vai trò của người lãnh đạo ;

§  Sự khác biệt giữa người quản lý và người lãnh đạo ;

§  Năng lực quản lý, công cụ quản lý ;

§  Năng lực lãnh đạo, phong cách lãnh đạo tình huống ;

§  Sự khác nhau giữa Leader và Leadership ;

§  Nghệ thuật tạo ảnh hưởng tích cực ;

§  Các yếu tố tạo ra quyền lực lãnh đạo.

2

Nghệ thuật giao tiếp, trình bày và thuyết phục dành cho nhà quản lý

 

§  Khắc phục rào cản giao tiếp ;

§  Kỹ năng thể hiện và quan sát ;

§  Giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ ;

§  Nghệ thuật lắng nghe ;

§  Kỹ năng dẫn dắt cuộc họp hiệu quả ;

§  Phương pháp và qui trình tiếp nhận thông tin, phản hồi thông tin giữa các cấp ;

§  Kỹ năng trình bày và thuyết trình kế hoạch, báo cáo.

3

Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả

 

§  Cách nhận dạng vấn đề ;

§  Quy trình giải quyết vấn đề ;

§  Phương pháp phát triển các giải pháp thay thế ;

§  Phương pháp thu phục sự đồng thuận ;

§  Vai trò là người giải quyết vấn đề của lãnh đạo.

4

Kỹ năng huấn luyện nhân viên

 

§  Phân tích năng lực của nhân viên ;

§  Xác định các điểm năng lực cần huấn luyện cho nhân viên ;

§  Quy trình huấn luyện ;

§  Phương pháp coaching nhân viên ;

§  Vai trò của người lãnh đạo trong việc huấn luyện ;

§  Quản lý các yếu tố con người.

5

Nghệ thuật động viên, tạo động lực làm việc cho nhân viên

 

§  Hiểu về con người ;

§  Nghệ thuật đắc nhân tâm tạo tinh thần tích cực cho nhân viên ;

§  Ứng dụng các nguyên tắc, lý thuyết của thuật động viên ;

§  Tạo “lửa” thông qua thiết lập mục tiêu SMART ;

§  Đánh thức “khả năng thể hiện” tiềm ẩn ;

§  Phân tích các nhu cầu động viên của nhân viên ;

§  Phương pháp động viên nhân viên .

6

Kỹ năng làm việc nhóm

 

§  Quá trình xây dựng đội nhóm ;

§  Yếu tố nền tảng để xây dựng nhóm làm việc hiệu quả cao ;

§  Xử lý các vấn đề nội bộ và bên ngoài ;

§  Vai trò của người lãnh đạo trong nhóm ;

§  Người điều phối, trung gian và đàm phán ;

§  Phương pháp và công cụ làm việc nhóm ;

§  Các thuận lợi và rào cản khi làm việc nhóm.