Chương trình đào tạo dành cho Vị trí Kế Toán


Nhóm năng lực Chức danh Trưởng Kế toán khu vực Phó phòng kế toán HS
Môn học MH  
  Kỹ năng quản lý sự thay đổi x x
  Tạo lãnh đạo thông qua truyền kinh nghiệm x x
  Phát huy sức sáng tạo trong lực lượng quản lý x x
Năng lực quản lý Tuyển dụng đào tạo và khen thưởng nhân viên x x
  Kỹ năng khuyến khích, thúc đẩy, tạo động lực x x
  Kỹ năng phân việc, ủy quyền x x
  Kỹ năng tổ chức và điều hành cuộc họp x x
  Tư duy lãnh đạo x x
  Kỹ năng thương lượng và đàm phán    x
  Kỹ năng viết báo cáo, thiết kế slide    
  Kỹ năng lập kế hoạch công việc x x
Năng lực chuyên môn Kỹ năng làm việc nhóm x x
  Kỹ năng giải quyết vấn đề x x
  Kỹ năng quản ly thời gian x x
  Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ x x
  Quản lý rủi ro hoạt động  x x
Kiến thức nền tảng Hệ thống quản lý hiệu suất OCB x x
  An toàn bảo mật thông tin x x
  Quy tức đạo đức và ứng xử nghề nghiệp x x
  Nhận diện thương hiệu x x
  Hội nhập OCB x x