Chương trình đào tạo dành cho Vị trí Marketing


Nhóm năng lực Chức danh

CV/NV

 nghiên cứu thị trường

CV/NV 

sự kiện và hỗ trợ tổng hợp

TBP. Marketing

GĐ/TP 

Marketing & PTSP

Môn học        
  Xây dựng kế hoạch kinh doanh       x
  Kỹ năng phân việc, ủy quyền     x x
  Kỹ năng tổ chức và điều hành cuộc họp hiệu quả     x x
  Phát huy sức sáng tạo trong lực lượng quản lý     x x
Năng lực quản lý Kỹ năng khuyến khích, thúc đẩy, tạo động lực     x x
  Tư duy lãnh đạo     x x
  Kỹ năng quản lý sự thay đổi       x
  Tạo lãnh đạo thông qua truyền kinh nghiệm     x x
  Tuyển dụng, đào tạo và khen thưởng nhân viên     x x
  Sản phẩm khách hàng doanh nghiệp x x x x
  Chính sách và quy trình tín dụng     x x
  Kỹ năng lập kế hoạch công việc x x x x
  Kỹ năng làm việc nhóm x x x x
  Kỹ năng giải quyết vấn đề x x x x
  Kỹ năng quản lý thời gian x x x x
  Kỹ năng thương lượng và đàm phán      x x
  Kỹ năng thuyết trình x x x x
Năng lực chuyên môn Kỹ năng viết báo cáo, thiết kế slide     x x
  Kỹ năng giao tiếp  x x x x
  Tài trợ xuất nhâp khẩu x x x x
  Thanh toán quốc tế cơ bản x x x x
  Nhận diện thương hiệu x x x x
  An toàn bảo mật thông tin x x x x
  Pháp luật liên quan công tác tín dụng     x x
  Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp x x x x
  Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ x x x x
Kiến thức nền tảng Quản lý rủi ro hoạt động x x x x