Chương trình đào tạo theo vị trí Quản lý Kinh doanh


Nhóm năng lực Chức danh TP Tác nghiệp 
TTTM
TBP TTTM Giám đốc 
Kinh Doanh
Môn học      
  Xây dựng kế hoạch kinh doanh   x x
  Kỹ năng quản lý sự thay đổi x x x
  Tạo lãnh đạo thông qua truyền kinh nghiệm x x x
  Phát huy sức sáng tạo trong lực lượng quản lý x x x
Năng lực quản lý Tuyển dụng, đào tạo và khen thưởng nhân viên x x x
  Kỹ năng khuyến khích, thúc đẩy, tạo động lực x x x
  Kỹ năng phân việc, ủy quyền x x x
  Kỹ năng tổ chức và điều hành cuộc họp hiệu quả x x x
  Tư duy lãnh đạo x x x
  Kỹ năng thương lượng và đàm phán    x x
  Kỹ năng viết báo cáo, thiết kế slide x x x
  Kỹ năng lập kế hoạch công việc  x x x
  Kỹ năng giải quyết vấn đề x x x
  Kỹ năng làm việc nhóm x x x
  Kỹ năng thuyết trình x x x
  Kỹ năng giao tiếp  x x x
Năng lực chuyên môn Kỹ năng quản lý thời gian x x x
  Tài trợ xuất nhâp khẩu x x x
  Thanh toán quốc tế cơ bản x x x
  Sản phẩm khách hàng doanh nghiệp x x x
  Pháp luật liên quan công tác tín dụng x x x
  Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ x x x
  Quản lý rủi ro hoạt động  x x x
  An toàn bảo mật thông tin x x x
  Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp x x x
  Nhận diện thương hiệu x x x