Thông báo chiêu sinh chương trình đào tạo Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp


Nhằm trang bị đầy đủ cho nhân viên mới kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng bán hàng từ cơ bản đến sơ cấp, đảm bảo nhân viên mới có năng lực thực hiện được chỉ tiêu kinh doanh ngay sau khi rời chương trình đào tạo cũng như bổ túc kiến thức nghiệp vụ cho những nhân sự hiện hữu đã có kinh nghiệm, Trung tâm Đào tạo mở chiêu sinh chương trình đào tạo với nội dung:

·         Thẩm định tài sản bảo đảm

·         Kiến thức pháp luật căn bản dành cho CV. QHKHDN

·         Thẩm định & lập tờ trình tín dụng DN

·         Kỹ năng bán hàng tư vấn dành cho KHDN

·         Thanh toán quốc tế

·         Sản phẩm tín dụng